HU OSA 486-0-1 Documentation on the Employment Agency (MUKI) (A Munkaközvetítő Irodával (MUKI) kapcsolatos dokumentáció)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 486-0-1
Title
Documentation on the Employment Agency (MUKI)
Date(s)
1981 - 2018
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
1 Archival boxes, 0.12 linear meters

Context

Name of creator(s)
Sik, Endre

Content and Structure

Scope and Content (Narrative)

In August 1980, MUKI (Munkaközvetító Iroda, also known as Munka Után Kutató Iroda. In English: Employment Agency, or Office for Job Search) was founded as an informal, illegal organization that provided information on money-making opportunities for unemployed people. The organization was founded by Mihály Csákó, Endre Sik, Péter Ambrus, Pál Léderer, Ferenc Erős and Sándor Szilágyi, its chief organizer was Mihály Hamburger. MUKI was open to everyone, and it strove to provide information about intellectual work opportunities, and later also jobs involving physical work. MUKI produced leaflets about current job openings, but the news of the organization also spread informally, by word of mouth. Radio Free Europe also broadcast their calls. MUKI operated for one year in the apartment of Mihály Csákó and Zsuzsa Horváth, which was also a distribution site for various samizdat publications. Thus, on September 1, 1981, during a house search, all of MUKI's documents were seized by the police. According to a report from the Archive of the State Security Service (Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltára), a total of 35,000 pages of documents were confiscated. Later, several of the founders tried to retrieve materials related to MUKI from the Historical Archives of the State Security Service, but no documents on MUKI were found there. For this reason, the documents in this fonds are of special importance. They include letters from job seekers, questionnaires, leaflets, and a documentation of the attempts to legalize the activity of MUKI.

Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Languages
Hungarian

Description Control

Archivist's note
Arranged by Mark László-Herbert. Descriptions by Erzsébet Szöllősi. Published on January 25, 2024.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 486-0-1
Cím
A Munkaközvetítő Irodával (MUKI) kapcsolatos dokumentáció
Idő(kör)
1981 - 2018
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
1 levéltári doboz, 0.12 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Sik, Endre

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Narratív)

1980 augusztusában megalakult a MUKI (Munkaközvetítő Iroda, vagy más olvasatban Munka Után Kutató Iroda), egy illegális, informális szerveződés, ami pénzkeresési lehetőségekről szolgált információval. A szervezetet Csákó Mihály, Sik Endre, Ambrus Péter, Léderer Pál, Erős Ferenc és Szilágyi Sándor alapította Hamburger Mihály szervezésével. Mindenki számára nyitott volt, igyekezett szellemi munkalehetőségekről információval szolgálni, később a fizikai munkák közvetítésében is részt vett. A munkalehetőségekről szórólapokat készítettek, de informálisan, szóbeszéd útján is terjedt a szervezet híre, majd a Szabad Európa Rádió is felolvasta a felhívásukat. A MUKI egy évig működött Csákó Mihály és Horváth Zsuzsa lakásán. Lakásuk különböző szamizdat kiadványok terjesztésének is a helyszíne volt, így 1981. szeptember 1-jén egy házkutatás során a MUKI teljes iratanyagát elvitték, az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltárában fellelt jelentés szerint összesen 35 ezer oldalnyi iratot. Később az alapítók közül többen is próbálták az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltárából a MUKI-ra vonatkozó anyagokat kikérni, de a levéltárban őrzött dokumentumok között nem találtak a MUKI-ra vonatkozó iratokat. A sorozatban archivált iratoknak ezért is van különleges jelentősége. Többek között megtalálhatóak itt az álláskeresők levelei, kérdőívek, szórólapok, valamint a MUKI tevekénységének legalizálására tett kísérletek dokumentációja.

Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Nyelvek
Hungarian

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Az iratokat László-Herbert Márk rendezte. A leírásokat Szöllősi Erzsébet készítette. Publikálva 2024. január 25-én.
Call Number Description
Archival boxes #1
486-0-1:1/1
[Documents of state security organs on MUKI], 1976 - 2018
[Állambiztonsági szervek iratai a MUKI-ról], 1976 - 2018
Two copies of the network record card of those recruited by the State Security Service operating within the Hungarian Ministry of the Interior in 1976 and 1977 to report on MUKI. Copies of documents from the Historical Archives of the State Security Service from October 1980, in which the informants report on the announcement made before the lecture of the flying university that MUKI was founded, including reports on the events that took place within MUKI. The folder also contains a handwritten note written by the case officer that lists among the tasks of the informer that he should build confidential friendly relations with MUKI, apply for work through the employment agency, and, in the meantime, observe the premises where the documents and personal index cards are kept. The informer later submitted a report on what he had seen.
Két db. hálózati nyilvántartási karton másolat az 1976-ban és 1977-ben beszervezettekről, akik a MUKI-ról jelentettek. Az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltárából származó iratok (másolatok), melyekben besúgók jelentenek a repülő egyetem előadásai előtti bejelentésről, hogy megalakult a MUKI, illetve, beszámolnak a MUKI-ban történt eseményekről (1980. október). Olyan iratot is tartalmaz a mappa, melyben a besúgó személy feladatai közt a tartótiszt kézírásos megjegyzése található arról, hogy építsen ki bizalmas baráti kapcsolatot, jelentkezzen munkára és közben figyelje meg a helyiséget, ahol tárolják az iratokat, a kartonokat. A besúgónak a látottakról készített jelentését is tartalmazza a mappa.
486-0-1:1/2
[Letters of persons seeking employment], 1981
[Álláskeresők levelei], 1981
Two original handwritten letters addressed to Mihály Csákó on why the jobseekers cannot accept the jobs offered, also expressing their authors' readiness to do other kinds of work.
Csákó Mihálynak címzett két eredeti kézírásos levél arról, hogy a felajánlott munkát miért nem tudják elfogadni, de más típusú munkát szívesen végeznének.
486-0-1:1/3
[Mihály Csákó's misdemeanor case], 1981 - 1982
[Csákó Mihály szabálysértési ügye], 1981 - 1982
Decision in Mihály Csákó's misdemeanor case for violating the rules of labor mediation, handwritten notes of the appeal submitted against the decision, as well as Budapest City Council Executive Committee Administrative Department decision on appeal.
Csákó Mihály munkaerő közvetítésére vonatkozó szabályok megszegése miatt indított szabálysértési ügyének határozata, a határozat ellen benyújtott fellebbezés kézírásos jegyzetei, illetve Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Igazgatási Főosztályának határozata a fellebbezést követően.
486-0-1:1/4
[Questionnaires], 1981 - 1982
[Kérdőívek], 1981 - 1982
MUKI's employee and employer questionnaires. In addition to personal data, the employee questionnaires contain questions such as "do you have any preferences regarding the time and place of work?" "What is your area of interest?" The questionnaire lists several job options. The employer's questionnaires contain the employer's name, contact information, and the type of work it offers. During the 1981 house search, the questionnaires were seized by the police, presumably only the ones found here survived.
A MUKI munkavállalói és munkáltatói kérdőívei. A munkavállalói kérdőívek a személyi adatokon kívül olyan kérdéseket tartalmaznak, mint pl. „van-e kikötésé a munkavégzés idejét, illetve helyét illetően?" "Mi az érdeklődési területe?" A kérdőív felsorol több választható munkalehetőséget. A munkáltató kérdőívei tartalmazzák a munkáltató nevét, elérhetőségét, milyen munkát kínál. Az 1981-es házkutatás során a kérdőíveket a rendőrség elvitte, vélhetően csak az itt találhatóak maradtak meg.
486-0-1:1/5
[Attempts at legalizing the work of MUKI], 1981 - 1982
[A MUKI tevékenységének legalizálására tett kísérletek], 1981 - 1982
Mihály Csákó and Endre Sik turned to the president of the Hungarian Sociological Society with a proposal to organize, under the auspices of the Society, the supply of labor for occasional white-collar jobs. The folder contains the memo written to the President of the Society, as well as the Memo of the Society's meeting, and correspondence with the Secretariat of the Society. The founders of MUKI also approached other official bodies in the matter of legalization, but these requests and referrals to further bodies eventually led to no positive outcome for MUKI. The folder contains correspondence in this regard.
Csákó Mihály és Sik Endre a Magyar Szociológiai Társaság elnökéhez fordultak, hogy a Társaság égisze alatt lehetne szervezetten segíteni az alkalmi szellemi munkák munkaerőellátását. A mappa tartalmazza a Társaság elnökéhez írott feljegyzést, valamint az Emlékeztetőt a Társaság üléséről és a Társaság Titkárságának levelezését. A MUKI alapítói más hivatalos szervekhez is fordultak a legalizálási ügyben, de különböző kérésekkel, egyéb szervekhez való továbbítással végül is nem vállalták fel a MUKI-t. A Mappa tartalmazza a levelezéseket.
486-0-1:1/6
[Endre Sik on casual work in a radio program], 1984
[Sik Endre az alkalmi munkáról egy rádiómúsorban], 1984
Transcript of Táskárádió's (in English: Portable Radio. Táskarádió was a popular radio program on Kossuth Rádió, Budapest) broadcast on July 15, 1984, about the job search opportunities for white-collar workers, and about the second economy. The problems are well known: "Well, if someone is familiar with the position of people working in education, they will know that teaching is kind of a luxury. At least financially", says a teacher.
Táskarádió 1984. július 15.-én elhangzott adásának leirata a szellemi munkások munkakeresési lehetőségeiről, a második gazdaságról. A problémák ismerősek: „Hát, hogyha valaki ismeri az oktatásban dolgozók helyét, akkor tudja, hogy oktatni az egy kicsit luxus. Legalábbis anyagilag”, hangzik el egy pedagógus szájából.
486-0-1:1/7
[Endre Sik's interview with Mihály Csákó], 1986
[Sik Endre interjúja Csákó Mihállyal], 1986
Interview about the relationship between MUKI and the labor market, the history of MUKI, about who its originator was, who participated in the initial discussions, who represented what in relation to MUKI. It was Zsolt Csalog who suggested "that we should not only focus on intellectual work, but industrial work must also be included in MUKI's employment agency activities". Who had what motivation to participate, how the MUKI questionnaire developed during the discussions, and how the job opportunities were disseminated to the public. The end of the interview is missing.
Interjú a MUKI és a munkaerőpiac kapcsolatáról, a MUKI történetéről, ki volt az ötletgazda, a kezdeti megbeszéléseken ki vett részt, ki mit képviselt a MUKI-val kapcsolatban. Csalog Zsolt volt, aki felvetette, „hogy ne csak a szellemi munkákra koncentráljunk, hanem az ipari munkát is be kell vonni a MUKI munkaközvetítő tevékenységébe”. Kinek mi volt a motivációja a részvételben, a viták során hogyan alakult ki a MUKI kérdőíve, hogyan terjesztették a munkalehetőségeket. Az interjú vége hiányzik.
486-0-1:1/8
[Endre Sik's attempt to recover the confiscated documents of MUKI], 1988 - 1989
[Sik Endre kisérlete a MUKI elkobzott iratainak visszaszerzésére], 1988 - 1989
Correspondence between Endre Sik and the head of the Secretariat of the Ministry of the Interior regarding the return of the MUKI documents seized during the house search in 1981.
Sik Endre és a Belügyminisztérium (BM) Titkárság vezetőjének levelezése az 1981-ben a házkutatás során elkobzott MUKI iratok visszaszerzése ügyében.
486-0-1:1/9
[Leaflets], 1981
[Szórólapok], 1981
Three different flyers are in the folder: for those seeking casual work, for those seeking casual intellectual work, and a flyer on casual work in connection with sociological research.
Három különböző szórólap található a mappában, alkalmi munkát keresők, alkalmi szellemi munkát keresők számára, illetve szórólap szociológiai kutatásokkal kapcsolatos alkalmi munkákra.
486-0-1:1/10
[Miscellaneous documents], 1981 - 1989
[Vegyes iratok], 1981 - 1989
Sociological notes, employee and employer addresses, addresses of potential employers, notes on the operation of MUKI. Newspaper article on the topic of rehabilitation, in which the names of Mihály Csákó and Mihály Hamburger are mentioned. Author: Gábor Reményi of Magyar Nemzet, June 5, 1989, p. 6. Endre Sik's comment: Hungarian political yearbook, he wished to write about the rehabilitation process, but in the end this did not happen.
Szociológiai feljegyzések, munkavállalói- illetve munkaadói címek, címek a lehetséges munkadókról, megjegyzések a MUKI működéséhez. Újságcikk a rehabilitációról, benne Csákó Mihály, Hamburger Mihály neve is szerepel. Szerző: Reményi Gábor Magyar Nemzet, 1989. június 05., 6. oldal. Sik Endre megjegyzése: Magyar politikai évkönyv, írni szeretett volna a rehabilitációról, de végül ez elmaradt.