HU OSA 472-0-1 Documents on the Arrest of Mária Jassó in March 1973 (Jassó Mária 1973. márciusi letartóztatásával kapcsolatos iratok)

Identity Statement

Reference Code
HU OSA 472-0-1
Title
Documents on the Arrest of Mária Jassó in March 1973
Date(s)
1973 - 2018
Description Level
Series
Extent and medium (processed)
1 Archival boxes, 0.12 linear meters

Context

Name of creator(s)
Mária Jassó

Content and Structure

Scope and Content (Narrative)
On March 15, 1973, Mária Jassó participated at the official rally organized in front of the National Museum in downtown Budapest on the occasion of the anniversary of the outbreak of the 1848-49 Hungarian Revolution. Following the rally, a group of youths, including Mária Jassó, spontaneously decided to march to Lajos Kossuth Square (Kossuth Lajos tér) to voice their discontent with the régime in front of the Hungarian Parliament. Somewhere on the way the group was encircled by police and several dozen youths were arrested. Mária Jassó was, too, taken to a police station. Following her identification, she was, however, released later that night.

A few days later, on March 21, 1973, Mária Jassó was arrested again and sentenced – without trial – to 30 days in prison. She served her sentence at the Pálhalma prison in Dunaújváros between March 23 and April 23, 1973.

In 1993, following the adoption of Law XXXII. of 1992, Mária Jassó requested compensation for the time served in prison for political reasons. In June 1994, her request was turned down. Mária Jassó appealed the decision and took the issue to court.

On April 4, 1997, the Metropolitan Court (Fővárosi Bíróság) closed the case and quasi upheld the earlier decision of the office in charge of compensations (Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal).

In December 1997, Mária Jassó started her own research into her arrest and detention back in 1973 at the Historical Office (Történeti Hivatal), and at its successor, the State Security Services Historical Archive (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - ÁBTL).

Two decades later, in 2018, she received from ÁBTL copies of Ministry of the Interior documents on the March 15, 1973, rally. In one of the documents released to her, Mária Jassó is listed as one of the 55 persons detained in the aftermath of that rally.

This series documenting Mária Jassó's arrest and detention in 1973, as well as her later efforts to seek justice, consists of only five folders holding less then 50 items. Its importance, however, should not be underestimated, as these documents provide the researcher with well more than a mere glimpse into the workings of the Hungarian Socialist state and its dealing with its opposition. Mária Jassó's papers will interest any researcher of Hungary during the 1970s. More details about the documents are included in the folder-level descriptions.
Accruals

Not Expected

Conditions of Access and Use

Conditions governing access
Not restricted
Languages
Hungarian

Description Control

Archivist's note
Processed by Mark László-Herbert, March 14, 2023.

Azonosítás

Jelzet
HU OSA 472-0-1
Cím
Jassó Mária 1973. márciusi letartóztatásával kapcsolatos iratok
Idő(kör)
1973 - 2018
Leírás szintje
Series
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
1 levéltári doboz, 0.12 folyóméter

Kontextus

Készítő(k) nevei
Mária Jassó

Tartalom és Szerkezet

Tárgy és tartalom (Narratív)
1973. március 15-én Jassó Mária részt vett a hivatalos megemlékezésen, melyet az 1848-49-es Forradalom kitörésének emlékére rendeztek a budapesti Nemzeti Múzeum előtt. A megemlékezés után egy fiatalokból álló csoport spontán döntés nyomán elindult a Kossuth térre, hogy egy, a Parlament előtti tüntetéssel fejezze ki elégedetlenségét a rezsimmel szemben. Útközben a rendőrök körbevették a csoportot, és több tucat fiatalt előállítottak. Jassó Mária is közöttük volt. Igazoltatás után, még aznap este elengedték.

Néhány nappal később, 1973. március 21-én, Jassó Máriát újból letartóztatták, majd – bírósági eljárás nélkül – 30 napi elzárást szabtak ki rá. Büntetését a dunaújvárosi Pálhalmai börtönben töltötte le, 1973. március 23. és április 23. között.

1993-ban, az 1992. évi XXXII-es számú Törvény életbelépése után, Jassó Mária kárpótlási igényt nyújtott be a politikai okokból történt elzárása miatt. 1994 júniusában a kérelmét elutasították. Jassó Mária fellebbezett, az ügyet bíróság elé vitte.

1997. április 4-én a Fővárosi Bíróság lezárta, és ezzel lényegében helybenhagyta az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal korábbi elutasító döntését.

1997. decemberében Jassó Mária maga kezdett el kutatni 1973-as letartóztatása és bebörtönzése ügyében, előbb a Történeti Hivatalban, majd annak utódjánál, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL).

Két évtizeddel később, 2018-ban, az ÁBTL az 1973. március 15-i megemlékezéssel kapcsolatos belügyminisztériumi iratmásolatokat adott ki számára. Az egyik dokumentumban Jassó Mária is szerepel az akkor előállított 55 személy nevét tartalmazó listán.

Ez a sorozat, mely Jassó Mária 1973-as letartóztatását és elzárását, valamint későbbi igazságkeresési erőfeszítéseit dokumentálja, mindössze öt mappából áll, melyekben kevesebb, mint 50 item kapott helyet. Jelentőségét azonban nem szabad alulbecsülnünk, hiszen ezek az iratok bőven túlmutatnak a szocialista államnak az ellenzékével szembeni fellépésén. Jassó Mária iratai minden, az 1970-es évek Magyarországát kutató számára érdekesek lesznek. Az iratok részletesebb bemutatása a mappaszintű leírásban található.
Gyarapodás

Nem várható

Hozzáférés és Felhasználás

Jogi helyzet
Not restricted
Nyelvek
Hungarian

Ellenőrzés

Levéltárosi jegyzetek
Feldolgozta: László-Herbert Márk, 2023. március 14-én.
Call Number Description
Archival boxes #1
472-0-1:1/1
[Documents in Connection with the Arrest, Detention, and Disciplinary Proceedings Against Mária Jassó at the Workplace], 1973
[Jassó Mária előállításával, elzárásával, és munkahelyi fegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok], 1973

The folder contains, among others, an original copy of the Budapest 8th district police's Decision ordering Mária Jassó to be sent to prison; a list of personal items taken from Mária Jassó when she was arrested; a Certificate attesting her prison time served; and a Disciplinary Order signed by the Deputy Executive Director of the Institute of Philosophy of the Hungarian Academy of Sciences, of which Mária Jassó was an employee at the time of her arrest.

A mappa többek között tartalmazza a Budapest VIII. ker. Rendőrkapitányság Határozatát Jassó Mária 30 napos elzárásáról; a Jassó Máriától letartóztatásakor átvett személyes tárgyak leltárát; egy Igazolást a börtönbüntetés letöltéséről; valamint egy, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének (melynek Jassó Mária a letartóztatáskor alkalmazottja volt) ügyvezető igazgatóhettese által aláírt Fegyelmi Határozatot.

472-0-1:1/2
[Correspondence of Mária Jassó With Her Parents from Detention], 1973
[Jassó Mária szüleivel folytatott levelezése elzárása idején], 1973

The folder contains 4 letters (and 2 envelopes) written by Mária Jassó to her parents, 2 letters Mária Jassó received from her parents during her detention, as well as a small note, which appears to list five fellow inmates along with the date of their release from prison.

A mappa 4 db., Jassó Mária által a börtönből a szüleinek címzett levelet (és 2 borítékot), 2 db. a szülőktől kapott levelet, illetve egy kis cédulát tartalmaz, amely vélhetően öt rabtárs nevét és szabadulási dátumát rögzíti.

472-0-1:1/3
Briefing on Current Domestic and Economic Policy Matters Following the April 18, 1973, Session of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party, 1973
Tájékoztató az időszerű bel- és gazdaságpolitikai kérdésekről az MSZMP KB 1973. április 18.-i ülése alapján, 1973
The folder contains what appears to be an original, full version of the document (11 pages), as well as a typewritten copy of the first 4 pages of the document.
A mappa a dokumentumnak egy látszólag teljes, eredeti változatát (11 oldal), valamint a dokumentum első 4 oldalának gépelt átiratát tartalmazza.
472-0-1:1/4
[Documents in Connection with Mária Jassó's Compensation Request], 1994 - 1996
[Jassó Mária kárpótlási igényével kapcsolatos iratok], 1994 - 1996
The folder contains an Instructions Sheet to the application for compensation of persons unlawfully detained; correspondence with the National Office for Damages and Reparations (Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal), including its Decision and the appeal submitted by Mária Jassó to the Metropolitan Court (Fővárosi Bíróság), as well as the latter's final Decision in the case; a letter of the Ministry of the Interior stating that no records have been found at the Ministry's Central Record Office in connection with Mária Jassó's misdemeanor from 1973.
A mappa tartalmaz egy Útmutatót a szabadságuktól jogtalanul megfosztottak kárpótlási igénylőlapjának kitöltéséhez; levelezést az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatallal, ideértve annak Határozatát és a Jassó Mária által a Fővárosi Bírósághoz benyújtott fellebezését és a Bíróságnak az eljárást lezáró Határozatát; egy, a Belügyminisztériumtól kapott értesítést arról, hogy a Minisztérium Központi Irattárában nincs Jassó Mária 1973-as szabálysértési eljárásával kapcsolatos iratanyag.
472-0-1:1/5
[Research Materials Gathered by Mária Jassó in Connection with her Arrest in March, 1973], 1973 - 2018
[Jassó Mária által gyűjtött kutatási anyagok 1973. márciusi letartóztatásával kapcsolatban], 1973 - 2018
The folder contains documentation of Mária Jassó's own research at the Historical Office (Történelmi Hivatal) and its successor, the Historical Archives of the Hungarian State Security (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - ÁBTL). The documents include a declassified top secret list of persons heard by Police on March 15, 1973 (listings by age group, domicile, profession, and educational institution), as well as a declassified top secret Report of the Ministry of the Interior on the measures taken by Police in connection with the same events, issued a few weeks later. One of the documents lists Mária Jassó as one of the 55 persons detained on that day.
A mappa Jassó Máriának a Történelmi Hivatalban, majd az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) folytatott kutatómunkájának dokumentációját tartalmazza. Az iratanyag része egy korábban szigorúan titkos Kimutatás az 1973. március 15-én előállított személyekről (korcsoportonkénti, lakhely szerinti, foglalkozás szerinti, oktatási intézmények szerinti megoszlások), továbba a Belügyminisztérium által néhány héttel később készített szigorúan titkos Jelentés az 1973. március 15-én hozott rendőri intézkedésekről. Az egyik iraton Jassó Mária neve is szerepel, mint az azon a napon előállított 55 személy egyike.